สุขภาพเป็นปัญหาสำคัญที่รัฐบาลตระหนักและหาแนวทางที่จะทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ได้มีการจัดตั้งเขตสุขภาพขึ้น ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. 2559 จำนวน 13 เขตทั่วประเทศ ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพให้เกิดการบูรณาการ เพื่อการจัดการสุขภาพทุกมิติ

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการแถลงข่าวและการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัยจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1/2560 มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคส่วนเกี่ยวข้องร่วม ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยกล่าวว่า ปัญหาสุขภาพเป็นปัญหาสำคัญที่รัฐบาลตระหนักและหาแนวทางที่จะทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ได้มีการจัดตั้งเขตสุขภาพขึ้น ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. 2559 จำนวน 13 เขตทั่วประเทศ ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพให้เกิดการบูรณาการ เพื่อการจัดการสุขภาพทุกมิติ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ ภาควิชาการ เอกชน ประชาสังคม และส่วนอื่นที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับสุขภาพของคน ชุมชน และสังคมตามแนวคิด “ประชารัฐ” สร้างความเป็นเจ้าของและความผูกพันร่วมรับผิดชอบขับเคลื่อนงาน ยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยกรุงเทพมหานครเป็นเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13 มีคณะกรรมการฯ รวม 46 คน โดยผู้ว่าฯกทม.มอบหมายรองผู้ว่าฯกทม.เป็นประธาน ปลัดกทม.เป็นรองประธาน คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 18 คน อาทิ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) หน่วยงาน กทม. ผู้ทรงคุณวุฒิและวิชาชีพ 11 คน ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 15 คน ร่วมกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การดำเนินการและพัฒนาระบบสุขภาพในเขตพื้นที่ให้สอดคล้องกับความจำเป็นด้านสุขภาพของประชาชนในครอบครัว และชุมชน ทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุดและมีแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพได้อย่างยั่งยืน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth